Ondergetekende heeft het formulier naar waarheid ingevuld. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens tijdig door te geven aan het bestuur van LISA. LISA behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. Ondergetekende is stilzwijgend alumnus tot wederopzegging . Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.