In verscheidene landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten, Dubai en Singapore bestaat het al: een specialistisch gerecht voor grote internationale handelsconflicten. Binnen afzienbare tijd lijkt ook Nederland een dergelijke specialistische raadskamer te mogen verwelkomen. Hierbij wordt naar Nederlands recht geprocedeerd bij een internationale handelskamer met specialistische rechters. Ook in een “Court of Appeal”, een hogerberoepsrechter, is voorzien. Volgens de Rechtspraak worden grote complexe internationale handelszaken in toenemende mate door buitenlandse rechters zoals de London Commercial Court of door middel van internationale arbitrage beslecht.1
Het plan is onderzocht door onder meer de Raad voor de rechtspraak, waarbij als enige voorwaarde door hen is gesteld dat de bekostiging niet ten laste mag komen van de financiële middelen van de reguliere rechtspraak. Er is daarom in het wetsvoorstel voor de NCC voorzien in een hoger griffierecht, om deze voorziening kostenneutraal aan te kunnen bieden.

Op 16 december 2016 is het wetsvoorstel voor de NCC, de benaming voor het gerecht in eerste aanleg en in appel, in consultatie gegaan met als einddatum 01-02-2017.2
Het is op 18 juli 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens het voorstel zou deze handelskamer bij de rechtbank Amsterdam worden ingesteld. Blijkens de Memorie van Toelichting van het Wetsvoorstel NCC is er gekozen voor Amsterdam omdat deze wordt gezien als de financiële hoofdstad van Nederland en vanwege haar nabijheid tot Schiphol. Ook vanwege de hoge dichtheid aan internationaal actieve advocatenkantoren is Amsterdam een goede keuze. Uniek aan deze handelskamer is dat hier in de Engelse taal wordt geprocedeerd. Dit is geen novum binnen de Nederlandse rechtspraak: zo is er voor de rechtbank Rotterdam, afdeling privaatrecht een voorziening voor partijen om in het Engels te procederen bij het zee- en vervoersrecht of de internationale handelskoop. 3 Voor zowel deze regeling als het wetsvoorstel NCC geldt dat het moet gaan om een geschil tussen professionele partijen en dat er overeenstemming moet zijn over het procederen in het Engels. De keuze voor het NCC zou volgens het voorgestelde artikel 30r lid 1 Rv vereisen dat a. de rechtbank of het hof Amsterdam bevoegd is kennis te nemen van het geschil, b. dit geschil is ontstaan of zal ontstaan naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat, c. dit een internationaal geschil betreft en d. partijen de keuze voor het NCC uitdrukkelijk moeten zijn overeengekomen. De ratio hierachter is, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting, dat consumenten en kleine ondernemers niet tegen hun uitdrukkelijke wil bij een procedure voor de NCC kunnen worden betrokken. Dit is wenselijk in verband met de afwijkende procestaal en, belangrijker, het hogere griffierecht. Daarover later meer. In lid 3 van het voorgestelde artikel 30r Rv wordt de voorzieningenrechter mede bevoegd verklaard voor het in het Engels behandelen van zaken die door de voorzieningenrechter worden beslist. Het wetsvoorstel beoogt expliciet niet de regeling van internationale rechtsmacht van de Nederlands rechter te wijzigen. Het wetsvoorstel sluit aan bij artikel 23 vo. Brussel-1 bis en artikel 8 Rv over internationale forumkeuze. Op grond van deze bepalingen kunnen partijen overeenkomen de NCC bevoegd te verklaren. Dit is niet nodig indien de rechtbank Amsterdam al op een andere grond bevoegd is, bijvoorbeeld omdat de verweerder zetelt in Amsterdam. Wel kan hierbij alsnog gekozen worden voor procederen in het Engels bij de NCC in plaats van bij de Nederlandstalige handelskamer van de rechtbank Amsterdam. Waar het wetsvoorstel NCC zich in onderscheid ten opzichte van de eerdergenoemde Procesafspraken uit Rotterdam is dat de rechter (ook) uitspraak doet in de Engelse taal. Wel kunnen voor inschrijving in een Nederlands openbaar register noodzakelijke onderdelen van de uitspraak tevens in het Nederlands worden gedaan op grond van art. 30r lid 5 Rv.

Zoals eerder al kort even is genoemd zal het NCC werken met een verhoogd griffierecht. Ook hiervoor is een wettelijke basis nodig, welke in het wetsvoorstel is opgenomen als een nieuw artikel 9a in de Wet griffierechten burgerlijke zaken. In dit artikel zijn verscheidene regels opgenomen omtrent de verwijzing vanaf het NCC naar een andere rechter of vice versa en de respectievelijke gevolgen voor de hoogte van de te heffen griffierechten. De hoogte van deze griffierechten zullen worden verankerd in de bijlage bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, en zal op €15 000 uitkomen voor de zaken als bedoeld in artikel 30r lid 1 Rv, op €7500 voor de zaken als bedoeld in artikel 30r lid 3 Rv, en in hoger beroep respectievelijk €20 000 en €10 000. Deze voor Nederlandse begrippen hogere tarieven zijn internationaal gezien relatief goedkoper, waarvoor bewust gekozen is door de organisatie van de rechtspraak in de hoop dat internationale handelspartners in hun forumkeuzebedingen of -overeenkomsten voor de Netherlands Commercial Court zullen kiezen. In de Memorie van Toelichting spreekt men de verwachting uit dat op termijn het aantal zaken per jaar uit zal komen op 100 zaken in eerste aanleg en 25 zaken in hoger beroep.
Ik ben heel benieuwd wanneer deze specialistische rechter van start kan gaan en of het verwachte aantal zaken ook gehaald zal worden. Het wetsvoorstel zal, nu we een nieuw kabinet hebben, denk ik op korte termijn wel behandeld worden.
Ik denk dat de NCC een hele mooie toevoeging aan de rechtsstaat van Nederland zal zijn: wij staan internationaal bekend om onze kwalitatief goede rechtspraak, lage tarieven en pragmatische procesrecht. Het heeft vanzelfsprekend ook voordelen voor Nederland: het zou het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak van internationale handelspartners ten opzichte van gespecialiseerde buitenlandse rechters en internationale arbitrage versterken, en het verlies van zaken aan die rechters en arbitrage kunnen stopzetten en omzetten in groei. De praktijk van het procederen in het Engels is niet volledig nieuw in Nederland, maar is tot dusver bijna even beperkt als het toestaan van het Fries als procestaal bij de rechtbank Noord-Nederland en het hof Arnhem-Leeuwarden.

Voor meer informatie over de NCC, zie deze door niet nader genoemde in Amsterdam gevestigde buitenlandse en Nederlandse procesadvocaten beheerde website: https://netherlands-commercial-court.com

Namens de LISA Redactiecommissie 2017-2018,
Auke-Frank Tadema

  1. Plan Netherlands Commercial Court onder 1. Te vinden op:
    https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/plan-netherlands-commercial-court.pdf
  2. Tezamen met de Memorie van Toelichting te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/ncc
  3. Procesafspraken bij keuze voor Engelstalig procederen, te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Procesafspraken-bij-keuze-voor-Engelstalig-procederen.pdf