Domeinnamen zijn er in alle soorten en maten, maar dat betekent nog niet dat zomaar alles is toegestaan als naam voor je website. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) beheert het .nl-domein.1 Een dergelijke organisatie wordt een registry genoemd. Registry’s zijn verantwoordelijk voor alle domeinnamen met het specifiek aan die organisatie toegewezen toplevel domein (TLD) erachter. Landelijke toplevel domeinen, ook wel country code toplevel domeinen (ccTLD’s), zijn uitsluitend gereserveerd voor landen en bestaan altijd uit twee letters. Elke keer als je een .nl-adres intypt, zorgt de SIDN ervoor dat je bij de juiste site uitkomt. Een recht op een .nl-domeinnaam ontstaat in beginsel door de registratie bij een hostingprovider, een registrar. Registrars zijn bedrijven die expliciet voor de registratie van domeinnamen zijn aangewezen door de SIDN. De personen of bedrijven die domeinnamen registreren worden op hun beurt registranten genoemd.

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan over wie de rechtmatige houder is van een domeinnaam, heeft de SIDN een geschillenregeling opgesteld.2 De SIDN heeft het World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center aangewezen voor de organisatie van .nl-domeinnaamgeschillen. Op basis van deze regeling kan de eiser uitsluitend de vordering instellen dat de domeinnaamhouder wordt gewijzigd, waardoor de eiser in plaats van de registrant domeinnaamhouder wordt. De Geschillenregeling is verregaand gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). In het Artiestenverloningen-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het voor eenieder mogelijk moet zijn om louter beschrijvende domeinnamen te registreren voor diens producten of diensten.3 Dit geldt ook als het gebruik verwarrend is, tenzij er uit bijkomende omstandigheden het onrechtmatige karakter van dat gebruik blijkt. Als de merknaam van een ander in de domeinnaam is opgenomen, kan de merkhouder daar onder omstandigheden tegen optreden. Zo ondervond ook de domeinnaamhouder van durexwinkel.nl, die na de registratie van het adres de merkhouder van het merk DUREX op zijn dak kreeg.4 Aan de hand van deze zaak van 29 maart 2019 zal worden geschetst aan welke vereisten de vordering van de merkhouder moet voldoen, hoe de geschillenbeslechter daarover heeft geoordeeld en hoe registranten domeinnamen op een legitieme manier kunnen inschrijven zonder inbreuk te maken op andermans rechten.

Vordering
De geschillenregeling van de SIDN bepaalt dat een vordering aan drie cumulatieve vereisten moet voldoen.5 Ten eerste moet er gemotiveerd worden gesteld dat een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam, waarvan de eiser rechthebbende is (art. 2.1 sub a onder I van de Geschillenregeling). Minder belangrijk voor onderhavige zaak is onderdeel II van dit artikel dat stelt dat de gelijkenis ook kan toezien op een in Nederland geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, vereniging of stichting, waar de eiser langdurig aan verbonden is. Ten tweede moet de eiser naar voren brengen dat de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam (art. 2.1 sub b Geschillenregeling). Ten derde moet de eiser motiveren dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (art. 2.1 sub c Geschillenregeling).

Geschil inzake durexwinkel.nl
LRC Products Limited (eiser) is merkhouder van onder meer het woordmerk DUREX, dat op 29 december 1971 is ingeschreven in de Benelux voor onder andere condooms in klasse 10. De domeinnaam durexwinkel.nl is geregistreerd op 7 mei 2008 door AllesIsOnline (verweerder). Eiser heeft daarom op 2 januari 2019 een eis tot wijziging van domeinnaamhouder ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Zij heeft vervolgens op 15 maart 2019 een geschillenbeslechter benoemd in deze zaak.

Verwarring
De merkhouder stelt dat de domeinnaam identiek is aan, dan wel in zeer hoge mate overeenstemt met het merk, omdat de domeinnaam het merk in geheel omvat. Daardoor zou de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het merk. De geschillenbeslechter heeft met betrekking tot de domeinnaam durexwinkel.nl geoordeeld dat de toevoeging van het woord ‘winkel’ geen bezwaar is om verwarrende overeenstemming met het merk vast te stellen. De domeinnaam verschilt namelijk slechts van het merk door de toevoeging van dat woord, wat louter beschrijvend is voor een online webshop die condooms verkoopt. Internetgebruikers die de domeinnaam intoetsen of daarmee worden geconfronteerd, kunnen in verwarring raken door te denken dat de domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van de merkhouder. De geschillenbeslechter acht daarom de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk en is voldaan aan het vereiste van art. 2.1 sub a van de Geschillenregeling.

Legitiem belang
Vervolgens betoogt de eiser dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang van  de verweerder bij de domeinnaam. De domeinnaamhouder is namelijk geen officiële wederverkoper van DUREX-producten en heeft ook geen toestemming om het merk te gebruiken. Bovendien heeft de verweerder geen toestemming gekregen om het DUREX-logo op de website te gebruiken. De merkhouder meent daarmee dat de verweerder door de presentatie van de website de onterechte indruk wekt een officiële website van de eiser te zijn, wat wordt versterkt door het gebruik van de domeinnaam. Daarnaast heeft de verweerder nagelaten om de eigen handelsnaam AllesIsOnline op de website te vermelden.

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat er aan vier criteria moet worden getoetst of er sprake is van een recht of legitiem belang.6 Deze Oki Data-criteria luiden als volgt:

  1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
  2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
  3. de verweerder mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registreren; en
  4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven en mag niet onterecht de indruk wekken dat de website een officiële website van de merkhouder is.

In deze zaak lijkt niet aan alle criteria te zijn getoetst. De geschillenbeslechter oordeelt wel dat er tenminste aan één criterium niet wordt voldaan, namelijk het vierde vereiste dat de website accuraat de relatie beschrijft tussen de merk- en domeinnaamhouder. Er wordt op de website reclame gemaakt voor een