Je tikt iets in op Google – een naam of een bedrijf om maar een voorbeeld te noemen – en je krijgt vaak tig resultaten. Handig, voor de mensen die snel aan informatie willen komen. Deze handigheid heeft echter ook een keerzijde. Het kan voorkomen dat een persoon of een bedrijf niet meer met bepaalde informatie geassocieerd wil worden – denk aan een crimineel verleden –  en het liefst heeft dat dergelijke informatie zo snel mogelijk wordt ‘vergeten’ door een zoekmachine. We hebben het dan over het vergeetrecht. Het Europees Hof deed kort geleden een belangrijke uitspraak met betrekking tot het vergeetrecht in combinatie met het handelsregister. Maar hoe was het daarvoor ook alweer geregeld?

De schreeuw om het verwijderen van verwijzingen op het internet ging al langer rond, maar dit was tot nu toe niet wettelijk vastgelegd. Het Europees Hof van Justitie heeft in mei 2014 in het arrest Google/Costeja besloten dat het voor inwoners van de Europese Unie mogelijk moet zijn om digitale verwijzingen te laten verwijderen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een verzoek van iemand die niet meer met bepaalde informatie in aanraking wil komen of om informatie die schade kan toebrengen.1 Hiermee wil het Europees Hof nog niet zeggen dat het vergeetrecht vanzelfsprekend is. Het kan niet zo zijn dat ieder verzoek om vergeten te worden, zomaar wordt overgenomen. Dit zou namelijk een onwenselijke situatie opleveren waarbij censuur tegenover informatievrijheid komt te staan.2 Lang niet alle verzoeken worden dan ook gehonoreerd. Om een voorbeeld te noemen: Google meldde eerder dat het ongeveer vijftig procent van de verzoeken goedkeurt. Ook stellen zij zich op het standpunt dat vergeetrecht volgens hen niet werkt. Wanneer iemand een link naar een artikel wil openen, wordt de melding weergegeven dat er iets is veranderd aan de manier waarop Google het artikel weergeeft.3 Hierdoor worden dergelijke artikelen alleen maar meer onder de aandacht gebracht en gaan mensen zich afvragen waarom een persoon of bedrijf niet meer met de inhoud van een dergelijk artikel geassocieerd wil worden.

Afgelopen week heeft het Europees Hof zich uitgelaten in de zaak Lecce tegen Salvatore Manni. Laatstgenoemde was bestuurder bij een bouwonderneming en daagt de KvK van Lecce voor de rechter, vanwege het feit dat zij in het handelsregister heeft opgenomen dat Manni eerder failliet verklaard is geweest. Hierop wil Manni dat zijn naam wordt afgeschermd en geanonimiseerd, plus een schadevergoeding.4  In cassatie is de vraag uiteindelijk of er

‘op grond van een recht om vergeten te worden gegevens die bij de wet aan verweerster zijn toevertrouwd mogen worden gewist, geanonimiseerd, of na zekere tijd worden afgeschermd’.5

De rechter heeft zijn vraagtekens geplaatst bij de vraag of er een houdbaarheid is aan het behouden van dergelijke gegevens en komt met twee prejudiciële vragen voor het Hof:

  1. Heeft het beginsel dat persoonsgegevens, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, als bedoeld in artikel 6, onder e), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 en art. 8, lid 1, van wet nr. 580 van 29 september 1993, dat eenieder zonder beperking in de tijd kennis kan nemen van de daarin opgeslagen persoonsgegevens? 
  2. Staat artikel 3 van de Eerste richtlijn 68/151/EEG derhalve toe dat deze gegevens, in afwijking van de regel dat de in het handelsregister openbaar gemaakte gegevens voor onbeperkte tijd worden opgeslagen en door eenieder kunnen worden ingezien, niet langer onderworpen zijn aan ‚openbaarmaking’ in deze tweeledige betekenis, doch gedurende slechts een beperkt tijdsbestek en voor een specifieke groep ontvangers beschikbaar zijn, op grond van een beoordeling van het specifieke geval door de beheerder van het gegeven?6

Het Europees Hof kwam kort geleden met een zeer duidelijk antwoord op deze vragen: informatie op basis van het Handelsregister valt niet onder het recht om vergeten te worden en mag zodoende ook worden bewaard. Het Hof stelt zich op het standpunt dat het handelsregister er is om een stabiele basis te bieden op de economische markt en ook om bedrijven transparantie te bieden, zodat zij weten met wie ze in zee gaan en met wie ze onderhandelen.7 Tevens oordeelt het Hof dat het algemene vergeetrecht moeilijk toe te passen is op situaties als deze. Dit komt omdat informatie over bijvoorbeeld faillissementen ook op langere termijn relevant kan zijn en daarom is het moeilijk om een grens te stellen wanneer dergelijke informatie verwijderd moet worden. Het Hof stelt zich tenslotte wel open voor uitzonderingen. In sommige gevallen kan een situatie zich voordoen waarbij het noodzakelijk is om zulke informatie te verwijderen. Dit moet van geval tot geval bekeken worden volgens het Hof.8

In bovenstaande zaak laat het Europees Hof zich dus duidelijk uit over het feit dat het vergeetrecht geen zelfstandig recht is en dat niet zomaar alle informatieverzoeken gehonoreerd kunnen worden. Duidelijk wordt vooral dat informatie – met name in het bedrijfsleven – die in meer of mindere mate relevant kan zijn voor bepaalde partijen, niet zomaar in aanmerking kan komen voor een verzoek om vergeten te worden. Het Hof geeft met haar recente uitspraak weer wat meer duidelijkheid over waar de grenzen worden gesteld voor wat betreft het vergeetrecht. Aangezien er veel verzoeken binnen komen en er zich ongetwijfeld uitzonderlijke situaties onder deze verzoeken bevinden, is het de vraag of het bij deze begrenzingen blijft.

Namens de redactiecommissie,

Renée Stobbe

  1. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=152065 (Google/Costeja)
  2. http://cio.nl/e-commerce/85642-de-juridische-kant-van-het-vergeetrecht
  3. M. Hijink, Vergeetrecht? Vergeet het maar bij Google, 10 oktober 2014
  4. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-398/15 (Lecce/Salvatore Manni)
  5. http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-of-gegevens-op-grond-van-039-vergeetrecht-039-gewist-geanonimiseerd-of-afgeschermd-mogen-worden